Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Zásady ochrany osobních údajů


Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

1. ZPRACOVATEL A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ACRA INVEST.s.r.o. - Správa nemovitostí
Staropramenná 3228/17b, 150 00 Praha 5
IČ: 27611957, DIČ: CZ27611957
Zastoupená jednatelkou Veronikou Vorlovou
tel.: +420 774 110 010, email: info@acrainvest.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ACRA INVEST.s.r.o. vystupuje jako zpracovatel a správce osobních údajů zejména v oblasti:

 • správa nemovitostí a související činnosti
 • realitní činnost
 • účetnictví
 • mzdy a personalistika
 • marketing

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy je následujících 10 let po ukončení členství nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu, ke kterým není nutný Váš souhlas.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická či právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní společnosti
 • externí advokátní kancelář
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, e-mailingové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na přístup
Můžete SVJ požádat o přístup k osobním údajům, které s Vás týkají či které o Vás zpracovává

Právo na opravu
Můžete SVJ požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají

Právo na výmaz
Můžete SVJ požádat, aby vymazalo Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování
Můžete SVJ požádat, aby omezilo zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • popřel(a) jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby SVJ mohlo přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • SVJ již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SVJ převažují nad Vašimi oprávněnými důvod.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl(a) SVJ, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, pro který jste dal(a) souhlas, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku
Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů SVJ pro účely neodpovídající účelům zpracování.

Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 5. 2018.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@acrainvest.cz