Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Výkon funkce předsedy


V souladu s novým Občanským zákoníkem poskytujeme našim klientům službu výkon funkce statutárního zástupce SVJ.

Nový Občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1. 2014, obsahuje také řadu změn v oblasti tzv. bytového spoluvlastnictví, tedy v oblasti do 31.12.2013 regulované zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jednou ze zásadních změn oproti stávající úpravě je totiž možnost zvolit statutárním zástupcem SVJ právnickou osobu, resp. nečlena SVJ.

Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků a v rámci této činnosti zajišťuje tyto služby:

 • dohled a kontrola nad výkonem činnosti správce
 • řízení a organizace činnosti společenství vlastníků
 • kontrolní a metodická činnost
 • zajištění schůzí SVJ - příprava materiálů a pozvánek, zajištění prezence, řízení, organizace jednání shromáždění vlastníků a zajištění zápisů z jednání, vedení evidence členství, zápisů ze shromáždění, usnesení apod. a jejich archivaci (minimálně 1x ročně)
 • zajištění plnění usnesení shromáždění
 • osobní kontakt s vlastníky jednotek při projednání jejich požadavků a operativních připomínek
 • pravidelné porady se správcem objektu
 • pravidelné kontroly objektu za účasti správce
 • projednání návrhů na změny zálohových plateb za jednotlivé služby, příspěvků do fondu oprav a způsobu rozúčtování jednotlivým vlastníkům
 • kontrola vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek, reklamace chyb
 • odpovědnost za zajištění vedení účetnictví, za sestavení účetní závěrky
 • uzavírání smluv dle rozhodnutí shromáždění, nebo v rámci finančních limitů schválených shromážděním
 • zajištění včasného plnění závazků společenství a uplatňování pohledávek společenství
 • zajištění opatření vůči dlužníkům