Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Prohlášení vlastníka nemovité věci dle NOZ. Jak na něj?


Prohlášení vlastníka musí obsahovat následující části:

a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území;

b) údaje o jednotce zejména:

  • pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
  • určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
  • velikost podílů na společných částech,

c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek;

d) pokud rozdělením vznikne minimálně pět jednotek, z nichž alespoň tři budou ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek.

K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

Před každým vypracováním prohlášení vlastníka je zapotřebí všechny prostory přeměřit z důvodu možných změn, ke kterým došlo v rámci stavebních úprav a rekonstrukcí.

Návrh do katastru nemovitostí

Po zpracování prohlášení vlastníka se dokument vloží na katastr nemovitostí. Zápis trvá běžně týdnů. Během této doby dojde k vypracování návrhů smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví a jejich připomínkování.

Podpisy smluv o převodu jednotek

Po zapsání prohlášení vlastníka následuje podpis smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví zástupci družstva (s.r.o.) a novými nabyvateli jednotek (podpisy musí být notářsky ověřeny).

Zápis vlastnických práv

Podepsané smlouvy se společně s návrhem na vklad vloží na katastr nemovitostí a čeká se na zápis nových vlastnických práv.

Vznik Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek se nově ustavuje již v prohlášení vlastníka jednotek, kde jsou uvedeny jak stanovy společenství vlastníků jednotek, tak i první členové výboru společenství vlastníka jednotek. V okamžiku zapsání prohlášení vlastníka jednotek do katastru nemovitostí se podává návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku. Tím se vyhnete jak notářským poplatkům tak i splníte povinnosti dané §1198 NOZ ve kterém je řečeno, že pakliže nedojde k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději při převodu třetí jednotky, katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k další jednotce.

Likvidace družstva (s.r.o.)

Před podepsáním jednotlivých smluv členská schůze družstva (s.r.o.) rozhodne o likvidaci družstva a zvolí likvidátora, který bude zařizovat veškeré nutné kroky k účetní likvidaci. Družstvo (s.r.o.) může být účetně zlikvidováno v okamžiku, kdy nemá žádný nemovitý majetek (tedy po převedení všech bytů do osobního vlastnictví). Likvidace družstva (s.r.o.) skončí jeho výmazem v obchodním rejstříku.

Ing. Ivana Vorlová
ACRA INVEST s.r.o.