Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Odměny členů SVJ


Odměny členů výborů společenství, ale i ostatních orgánů společenství (např. revizorů, kontrolních komisí, apod.) jsou dle § 6 Zákona o daních z příjmů vždy považovány za příjmy ze závislé činnosti. Pro výplatu odměn není potřeba uzavírat žádnou smlouvu. Příjem je vyplácen na základě výkonu funkce a schválení výše odměn shromážděním. Je postačující, aby shromáždění schválilo celkovou výši odměn na daný orgán (např. roční odměny členům výboru ve výši 100 tis. Kč). Způsob jejich rozdělení mezi jednotlivé členy výboru je pak již v kompetenci výboru, který může odměny rozdělit mezi jednotlivé členy výboru např. dle jejich aktivity nebo vytížení.

Odměny členů výborů společenství vždy podléhají odvodu zdravotního pojištění. Je proto nutné přihlásit společenství u příslušných zdravotních pojišťoven a hromadným oznámením přihlásit jednotlivé členy výboru u jejich zdravotní pojišťovny. Nejsou-li odměny vypláceny pravidelně měsíčně, měli by členové výboru být přihlášeni pouze v měsících, kdy jim je odměna vyplacena. Je-li pro vás administrativně méně náročné namísto odhlašování a přihlašování podávat v měsících, kdy je odměna nulová, tzv. nulové přehledy, zdravotní pojišťovny tento způsob tolerují. V případě nižších odměn bychom neměli zapomenout na dopočet zdravotního pojištění do minima u těch členů, u kterých je potřeba odvést zdravotní pojištění v minimální výši.

Z pohledu sociálního pojištění je zásadní, jaká je výše vyplacené měsíční odměny. Je-li měsíční částka hrubé odměny do 2.499,- Kč včetně, pak je od odvodu soc. pojištění osvobozena. V takovém případě mluvíme o zaměstnání malého rozsahu. Budou-li odměny vypláceny v částce od 2.500,- Kč výše, pak podléhají odvodu sociálního pojištění bez výjimky. Uvažujete-li o odměnách v rozmezí 2.500,- - 3.000,- Kč měsíčně, dobře své rozhodnutí zvažte. V následující tabulce totiž zjistíte, že takové rozhodnutí může být velmi neekonomické.

Částka hrubé odměny Čistá částka pro člena výboru Celkový náklad pro SVJ
2.499,- Kč 1.966,- Kč 2.724,- Kč
2.500,- Kč 1.714,- Kč 3.350,- Kč
2.868,- Kč 1.966,- Kč 3.844,- Kč

Jak je z tabulky patrné, až od částky 2.869,- Kč se dostáváme přes hranici, kdy již člen výboru reálně dostane vyšší čistou odměnu, než by dostal při výši hrubé odměny 2.499,- Kč (všimněte si však, že celkový náklad pro společenství je o 1.120,- Kč vyšší, než kdyby odměny činily částku 2.499,- Kč). Činí-li tedy vaše odměny vyšší částky než 2.499,- Kč měsíčně a chcete-li se chovat s péčí řádného hospodáře, rozhodněte, že budou pravidelně měsíčně vypláceny odměny ve výši do 2.499,- Kč a jednou ročně pak bude zbytek odměn rozdělen (a pouze z této jedné odměny se pak odvede sociální pojištění).

Poslední položkou, na kterou nesmíme zapomenout, je daň z příjmů fyzických osob. Ke dni uzávěrky tohoto článku stále není schválena změna Zákona o dani z příjmů, která přinese možnost danit příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu srážkovou daní.

Poslední položkou, na kterou nesmíme zapomenout, je daň z příjmů fyzických osob. Od 1.1.2018 je schválena změna Zákona o dani z příjmů, která přinesla možnost danit příjmy ze závislé činnosti do výše 2 500,- Kč včetně srážkovou daní (pozor hranice pro odvod sociálního pojištění je 2 500,- Kč – zde to není jednotné!). Pokud odměny, které za svou funkci ve výboru společenství dostáváte, nepřesáhnout ani v jednom z kalendářních měsíců částku 2.500,- Kč a máte-li pouze příjmy ze zaměstnání a z odměn členů výboru, pak si od roku 2018 nebudete muset s daňovým přiznáním již lámat hlavu.

Výše uvedený postup pro výpočet odměn členů výboru platí také pro odměny ostatních orgánů společenství – např. členů kontrolních komisí, revizorů, apod..

Zdroj: habitant (http://www.habitant.cz/)