Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR) a SVJ


Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Cílem evropského předpisu je větší sjednocení přístupu k ochraně osobních údajů nejen ze strany členských zemí, ale také všech osob, které pracují s osobními údaji.

Ochrana osobních údajů i pro nás byla a je prioritou. Proto podnikáme všechna dostupná opatření, aby osobní údaje nám svěřené byly v naprostém bezpečí a v souladu s legislativou.

Správcem Vašich osobních údajů je ACRA INVEST s r.o., Staropramenná 3228/17b, 150 00 Praha 5, IČ : 27611957, která poskytuje svým klientům služby v oblasti správy nemovitostí, realitní činnosti a vedení pracovně právní agendy (dále jen „správce“).

Správce vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zejména při poskytování služeb:

 • správa nemovitostí
 • realitní činnost
 • mzdy a personalistika

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb při správě majetku SVJ a Bytových družstev. Dále pak je účelem zpracování osobních údajů umožnění vzájemné komunikace mezi Správcem a SVJ a jeho členy, nebo mezi Správcem a Bytovým družstvem a jeho členy, případně i s pověřenými kontaktními osobami. Zpracováním se rozumí uchovávání a používání osobních údajů konkrétně k:

 • možnosti kontaktovat dotčené osoby v případě potřeby;
 • možnosti sdělovat informace prostřednictvím e-mailu nebo na webových stránkách;
 • nutnosti poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, s nimiž má Správce uzavřeny vhodné a nařízení odpovídající smlouvy (např. účetní a dodavatelské);
 • povinnosti zpracovávat Vaše osobní údaje (stanovy, zákony);
 • povinnosti poskytovat Vaše osobní údaje státním orgánům či regulátorům.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud není tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem.

Komunikace a zpracování probíhá v elektronické i tištěné podobě.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu, ke kterým není nutný Váš souhlas po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo odvolat souhlas
 • Právo vznést námitku
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů

Zmíněná práva lze uplatnit prostřednictvím písemné žádosti.

Ing. Ivana Vorlová