Telefonický kontakt
+420 777 201 104
E-mailový kontakt
info@acrainvest.cz

Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola?


Od 1. 1. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila původní nařízení a skládá se ze 4 paragrafů:

  • § 1 Způsob čištění spalinové cesty
  • § 2 Způsob kontroly spalinové cesty
  • § 3 Revize spalinové cesty
  • § 4 Lhůty a vzory

Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést revizi komína, v širší souvislosti spalinové cesty, je zásadní § 3 Revize spalinové cesty, odstavec 1.

Revize spalinové cesty se provádí:

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

V řadě případů revize spalinových cest není nutná a postačuje jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco, co nepotřebuje.

Technická kontrola komínu se provádí 1x do roka a je povinná!

Při kontrole komínů jde o odborné posouzení jejich celkového stavu. Zároveň také zahrnuje kontrolu požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby. Pokud jsou při kontrole zjištěny trhliny, např. záznamem ze z inspekční kamery je zákazník vyzván k jejich odstranění. Podle rozsahu závad může být nařízeno i odstavení kotle mimo provoz. V případě, že zákazník zjištěné závady v termínu neodstraní, může být pokutován, a v případě vzniku pojistné události mu pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným osobám.

Koho se povinnost netýká?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Příhodná doba pro revizi

Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je po topné sezóně, tedy na jaře. Jestliže necháme provést kontrolu během topné sezóny, musíme před čištěním přestat topit, aby spalinové cesty vychladly.

Čištění a kontroly spalinových cest je nařízeno v těchto lhůtách:

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
do 50 kW včetně Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok

Lhůty se netýkají tedy jen komínů či spalinových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující pevná paliva, ale i zemní plyn.

Jak probíhá čištění

Čištění komínů je mechanické zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu.

Čištění jednoho komína stojí kolem 500 Kč, záleží na firmě. Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro kontrolu, cena se může vyšplhat až na dvojnásobek.

Do cen kontroly a čištění se promítá i cena cesty, takže je výhodnější se třeba v chatové oblasti nebo v obci domluvit s ostatními sousedy a objednat kominíka společně.

Prohlídka komína trvá zhruba hodinu, samotné čištění deset minut bez vybírání sazí.

Lidé, kteří k topení využívají pevná paliva, si mohou komín vyčistit sami, musí tak učinit třikrát ročně. Ovšem i tak potřebují předpisovou zprávu o kontrole. Komíny u topení na plynná paliva může čistit pouze kominík, a to jednou do roka.

Zatímco kontrolou komína se rozumí posouzení jeho celkového stavu, při čištění jde o jeho mechanické zprůchodnění.

Koho se povinnost netýká?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Rizika při zanedbání

Pokud kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár a hasiči na tuto skutečnost přijdou, vystavujeme se pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé (k revizi komína nedošlo do 12 měsíců od kontroly předešlé).

Při užívání zanedbaného komína hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Při vyšetřování požáru pojišťovna vychází ze zprávy, kterou vypracovali hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče o komín, může pojišťovna vyplatit méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také vůbec nic.

Ing. Ivana Vorlová